การจ่ายเงินปันผล

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558
สำหรับการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายนั้น ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าเงินสำรองตามกฎหมายจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองดังกล่าวเป็นสำรองที่ไม่สามารถจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ในแต่ละปีภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไร ก็ตาม บริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน และความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการ และแผนการขยายธุรกิจในอนาคต รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ

ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายการ 2556 2557 2558 2559 2560
กำไรสุทธิ (ล้านบาท) (6.64) 51.84 67.95 101.83  
จำนวนหุ้นสามัญ (ล้านหุ้น) 0.20 0.30 608 608  
เงินปันผลจ่ายระหว่างกาลต่อหุ้นสามัญ (บาทต่อหุ้น) - - 48 0.06 0.09
จำนวนเงินปันผลรวมที่จ่ายระหว่างกาล (ล้านบาท) - - 36.96 36.48 54.72
เงินปันผลจ่ายประจำปีต่อหุ้นสามัญ (บาทต่อหุ้น) 245 175 0.04 0.08  
จำนวนเงินปันผลรวมที่จ่ายประจำปี (ล้านบาท) 24.50 52.50 24.32 48.64  
เงินปันผลรวมที่จ่ายทั้งปี (บาทต่อหุ้น) - - 48.04 0.14  
จำนวนเงินปันผลรวมที่จ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท) - - 61.28 85.59  
อัตราการจ่ายเงินปันผล - 101.27 90.18 83.59  

หมายเหตุ

 • • ปี 2557 บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 10 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 20 ล้านบาท เป็น 30 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
 • • ปี 2558 บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 47 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 30 ล้านบาท เป็น 77 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 470,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ดำเนินการดังนี้
  • - แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากหุ้นละ 100 บาท เป็น 0.25 บาท เป็น 308 ล้านหุ้น
  • - เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 75 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 77 ล้านบาท เป็น 152 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 300 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ซึ่งมีรายละเอียดการจัดสรรดังนี้
   • (1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 132 ล้านหุ้น เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
   • (2) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 9 ล้านหุ้น เสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ
   • (3) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 159 ล้านหุ้น เสนอขายให้แก่ประชาชน
  • - มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัท ในอัตราจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 48 บาท (สี่สิบแปดบาท) คิดเป็นเงินปันผล จำนวน 36.96 ล้านบาท
 • • ปี 2559 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ได้พิจารณาอนุมัติบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัท ในอัตราจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท (หกสตางค์) คิดเป็นเงินปันผล จำนวน 36.48 ล้านบาท
 • • ปี 2560 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ได้พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัท โดยมีอัตราจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท (เก้าสตางค์) คิดเป็นเงินปันผล จำนวน 54.72 ล้านบาท
 

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ดำเนินการดังนี้

แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากหุ้นละ 100 บาท เป็น 0.25 บาท เป็น 308 ล้านหุ้น เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 75 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 77 ล้านบาท เป็น 152 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 300 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ซึ่งมีรายละเอียดการจัดสรรดังนี้

(1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 132 ล้านหุ้น เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
(2) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 9 ล้านหุ้น เสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ
(3) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 159 ล้านหุ้น เสนอขายให้แก่ประชาชน

สำหรับในการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 นั้น เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ