ปฎิทินนักลงทุนสัมพันธ์

วันที่ กิจกรรม สถานที่
21 เมษายน 2559
เวลา 14.00 น.
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม ดิเอ็มเมอร์รัลด์ ถ.รัชดาภิเษก
14 มิถุนายน 2559
13.00-14.00 P.M.
Opportunity Day-Q1/2016 At Meeting Room 603 The Stock Exchange of Thailand Building.
13 กันยายน 2559
เวลา 13.00-14.00 น.
Opportunity Day-Q2/2016 ห้อง 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถ.รัชดาภิเษก
15 ธันวาคม 2559
14.00-15.00 น.
Opportunity Day-Q3/2016 ห้อง 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถ.รัชดาภิเษก