การประชุมผู้ถือหุ้น

การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 PDF 
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 PDF 
เอกสารแนบ 1-รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 PDF 
เอกสารแนบ 2-ข้อมูลการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย PDF 
เอกสารแนบ 3-ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ (เอกสารประกอบวาระที่ 5) PDF 

เผยแพร่เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561