การประชุมผู้ถือหุ้น

การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 PDF 
แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 PDF 
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ PDF 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 PDF 
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 PDF 

เผยแพร่เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561