ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น (งบการเงินรวม)

ปี 2014

ปี 2015

  • สินทรัพย์รวม
  • หนี้สินรวม
  • ส่วนของผู้ถือหุ้น
 

ตัวเลขทางการเงินที่สำคัญ ณ วันที่ 19/04/16

  31/12/15
สินทรัพย์ (ล้านบาท) 806.71
หนี้สิน (ล้านบาท) 191.67
ส่วนผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) 615.04
ทุนที่เรียกชำระแล้ว (ล้านบาท) 152
รายได้ (ล้านบาท) 1,006.36
กำไร/ขาดทุน (ล้านบาท) 67.95
ผลกำไรต่อสินทรัพย์ (%)* 16.07
ผลกำไรต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%)* 19.37
อัตรากำไรสุทธิ (%) 6.75
  • *ปรับเต็มปี
  • **คำนวณโดยใช้ข้อมูลจากงบรวม