คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 24/06/2017 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวนทั้งหมด 7 ท่าน ประกอบด้วย

 • พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง : ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

  อายุ : 68 ปี

  คุณวุติทางการศึกษา

  • ปริญญาโท หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า), โรงเรียนนายเรือ

  การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • หลักสูตร Risk Management Program For Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 4/2559
  • หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 82/2553

  ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

  ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

  2558–ปัจจุบัน : ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

  2558–ปัจจุบัน : ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจเคเอ็น โกบอลมีเดีย จำกัด (มหาชน)

  2555 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

  2553-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล อินเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

  ตําแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

  ไม่มี

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) ณ 31 ธันวาคม 2560 - 0.03% (200,000 หุ้น)

  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี

 • รศ.กิตติ สิริพัลลภ : กรรมการอิสระ

  อายุ : 66 ปี

  คุณวุติทางการศึกษา

  • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท สาขาการตลาด สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • ไม่มี

  ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

  ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

  - มิ.ย.2560-ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ที. เอ. ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

  ตําแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

  - ไม่มี

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) ณ 31 ธันวาคม 2560 - ไม่มี

  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี

  หมายเหตุ* รองศาสตราจารย์กิตติ  สิริพัลลภ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป และมีชื่อในหนังสือรับรองบริษัทในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560
   

 • นางพักตรา สุริยาปี : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  อายุ : 58 ปี

  คุณวุติทางการศึกษา

  • • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์/มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • หลักสูตร Micro MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 116/2015

  ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

  ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

  2558 – ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

  ตําแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

  2552 –ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหาร บริษัท โชคพนา (2512) จำกัด

  2551 –ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พลัส ไฟว์ จำกัด

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) ณ 31 ธันวาคม 2560 - ไม่มี

  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี

 • นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ : กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  อายุ : 49 ปี

  คุณวุติทางการศึกษา

  • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 105/2551

  ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

  ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

  ธ.ค. 2559-ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

  2548-ปัจจุบัน : กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

  ตําแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

  ไม่มี

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) ณ 31 ธันวาคม 2560 - ไม่มี

  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี

 • นายชัชชวี วัฒนสุข : กรรมการและประธานกรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจ)

  อายุ : 44 ปี

  คุณวุติทางการศึกษา

  • Master of Business Administration, University of San Diego, USA.
  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

  การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 112/2014

  ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

  ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

  2548 – ปัจจุบัน : กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จํากัด (มหาชน)

  ตําแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

  2553-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอสพี อินเตอร์แมค จํากัด

  2553-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ซี เอ เจเนอรัล จํากัด

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) ณ 31 ธันวาคม 2560 - 29.54% (179,914,143 หุ้น)

  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี

 • นายชนิต สุวรรณพรินทร์ : กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการผู้มีอำนาจ)

  อายุ : 53 ปี

  คุณวุติทางการศึกษา

  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

  การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 112/2014

  ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

  ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

  2554 – ปัจจุบัน : กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

  ตําแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

  ไม่มี

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) ณ 31 ธันวาคม 2560 - 2.45% (14,888,572 หุ้น)

  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี

 • นางจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง : กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการสายงานขาย การตลาด ลูกค้าหลัก และสายงานพัฒนาธุรกิจ (กรรมการผู้มีอำนาจ)

  อายุ : 48 ปี

  คุณวุติทางการศึกษา

  • Master of Business Administration, University of South Alabama, USA
  • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 14/2560
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 124/2559
  • หลักสูตร Financial Statements For Directors (FSD) รุ่นที่ 31/2559

  ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

  ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

  ก.ย. 2558 – ปัจจุบัน : กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการสายงานขาย การตลาด ลูกค้าหลัก และสายงานพัฒนาธุรกิจ บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

  2557 - ส.ค. 2558 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

  ตําแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

  2553-2555 : ผู้อำนวยการปฏิบัติการร้านค้า บริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) ณ 31 ธันวาคม 2560 - 0.68% (4,190,000 หุ้น)

  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี