คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 24/06/2017 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวนทั้งหมด 7 ท่าน ประกอบด้วย

 • พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง : ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

  อายุ : 66 ปี

  คุณวุติทางการศึกษา

  • ปริญญาโท หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า), โรงเรียนนายเรือ

  การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 82/2010

  ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

  ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

  2558–ปัจจุบัน : ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

  2555 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

  2553-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล อินเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

  ตําแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

  ไม่มี

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) ณ 31 ธันวาคม 2558 - 0.032% (200,000 หุ้น)

  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี

 • รศ.กิตติ สิริพัลลภ : กรรมการอิสระ

  อายุ : 66 ปี

  คุณวุติทางการศึกษา

  • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท สาขาการตลาด สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • อยู่ระหว่างการเข้ารับการอบรม

  ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

  ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

  - มิ.ย.2560-ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ที. เอ. ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

  ตําแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

  - 2554-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำตามสัญญา ภาควิชาการตลาด คณะพณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  - 2556-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาทางการตลาด Ondemand Education Co.,Ltd.
   

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) ณ 14 มิถุนายน 2560 - 00.00% (0 หุ้น)

  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี

 • นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ : กรรมการอิสระ

  อายุ : 48 ปี

  คุณวุติทางการศึกษา

  • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 105/2551

  ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

  ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

  ธ.ค. 2559-ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

  2548-ปัจจุบัน : กรรมการบริหารประธานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

  ตําแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

  ไม่มี

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) ณ 31 ธันวาคม 2559 - ไม่มี

  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี

 • นางพักตรา สุริยาปี : กรรมการอิสระ

  อายุ : 57 ปี

  คุณวุติทางการศึกษา

  • ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์/มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • หลักสูตร Micro MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 116/2015

  ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

  ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

  2558 – ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ที.เอ.ซี. คนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

  ตําแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

  2552 –ปัจจุบัน : รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหาร บริษัท โชคพนา (2512) จำกัด

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) ณ 31 ธันวาคม 2558 - 0.016% (100,000 หุ้น)

  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี

 • นายชัชชวี วัฒนสุข : กรรมการ

  อายุ : 42 ปี

  คุณวุติทางการศึกษา

  • MBA University of San Diego USA
  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

  การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 112/2014

  ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

  ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

  2548 – ปัจจุบัน : กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จํากัด (มหาชน)

  ตําแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

  2553-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ซี เอ เจเนอรัล จํากัด

  2553-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอสพี อินเตอร์แมค จํากัด

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) ณ 31 ธันวาคม 2558 - 29.38% (178,645,143 หุ้น)

  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - คู่สมรสของนางสาวภาวินี สุวรรณเมธานนท์

 • นายชนิต สุวรรณพรินทร์ : กรรมการ

  อายุ : 52 ปี

  คุณวุติทางการศึกษา

  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

  การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 112/2014

  ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

  ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

  2554 – ปัจจุบัน : กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

  ตําแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

  2536-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท นล จำกัด

  2548 – 2554 : ผู้จัดการทั่วไป สายงานการตลาด บริษัท กรีนสปอต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) ณ 31 ธันวาคม 2558 - 4.46% (27,138,572 หุ้น)

  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี

 • นางจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง : กรรมการ

  อายุ : 46 ปี

  คุณวุติทางการศึกษา

  • Master of Business Administration, University of South Alabama, USA
  • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • อยู่ระหว่างการเข้าอบรมในรุ่นที่ 124/2016 ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

  ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

  ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

  ก.ย. 2558 – ปัจจุบัน : กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการสายงานขาย การตลาด และลูกค้าหลัก บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

  2557 - ส.ค. 2558 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

  ตําแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

  2553-2555 : ผู้อำนวยการปฏิบัติการร้านค้า บริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) ณ 31 ธันวาคม 2558 - 0.69% (4,190,000 หุ้น)

  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี