คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 03/03/2017 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวนทั้งหมด 5 ท่าน ประกอบด้วย

 • นายชัชชวี วัฒนสุข : ประธานกรรมการบริหาร

  อายุ : 42 ปี

  คุณวุติทางการศึกษา

  • MBA University of San Diego USA
  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

  การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 112/2014

  ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

  ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

  2548 – ปัจจุบัน : กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จํากัด (มหาชน)

  ตําแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

  2553-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ซี เอ เจเนอรัล จํากัด

  2553-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอสพี อินเตอร์แมค จํากัด

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) ณ 31 ธันวาคม 2558 - 29.38% (178,645,143 หุ้น)

  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - คู่สมรสของนางสาวภาวินี สุวรรณเมธานนท์

 • นายชนิต สุวรรณพรินทร์ : กรรมการผู้จัดการ

  อายุ : 52 ปี

  คุณวุติทางการศึกษา

  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

  การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 112/2014

  ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

  ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

  2554 – ปัจจุบัน : กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

  ตําแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

  2536-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท นล จำกัด

  2548 – 2554 : ผู้จัดการทั่วไป สายงานการตลาด บริษัท กรีนสปอต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) ณ 31 ธันวาคม 2558 - 4.46% (27,138,572 หุ้น)

  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี

 • นางจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง : รองกรรมการผู้จัดการสายงานขาย การตลาด และลูกค้าหลัก

  อายุ : 46 ปี

  คุณวุติทางการศึกษา

  • Master of Business Administration, University of South Alabama, USA
  • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • อยู่ระหว่างการเข้าอบรมในรุ่นที่ 124/2016 ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

  ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

  ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

  ก.ย. 2558 – ปัจจุบัน : กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการสายงานขาย การตลาด และลูกค้าหลัก บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

  2557 - ส.ค. 2558 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

  ตําแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

  2553-2555 : ผู้อำนวยการปฏิบัติการร้านค้า บริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) ณ 31 ธันวาคม 2558 - 0.69% (4,190,000 หุ้น)

  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี

 • นางสุวีรยา อังศวานนท์ : ผู้อำนวยการสายงานลูกค้าหลัก

  อายุ : 45 ปี

  คุณวุติทางการศึกษา

  • Master of Marketing Communication & Advertising, Emerson College, USA
  • Bachelor of Advertising, University of Hartford, USA
  • Certificate of Business Administration, Harvard Extension School, USA

  การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • ไม่มี

  ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

  ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

  2556 – ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการสายงานลูกค้าหลัก บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

  2552-2556 : รองผู้อำนวยการสายงานลูกค้าหลัก บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

  ตําแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

  ไม่มี

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) ณ 31 ธันวาคม 2558 - 0.71% (4,345,000 หุ้น)

  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี

 • นางสาวปาริฉัตร โชติภูมิเวทย์ : ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

  อายุ : 34 ปี

  คุณวุติทางการศึกษา

  • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

  การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 60/2557

  ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

  ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

  2557-ปัจจุบัน : ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

  2556-2557 : ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์การเงิน บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

  2554-2556 : ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

  ตําแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

  ไม่มี

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) ณ 31 ธันวาคม 2559 - 00.008% (50,000 หุ้น)

  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี