คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 06/10/2018 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวนทั้งหมด 7 ท่าน ประกอบด้วย

 • นายชัชชวี วัฒนสุข : ประธานกรรมการบริหาร

  อายุ : 44 ปี

  คุณวุติทางการศึกษา

  • Master of Business Administration, University of San Diego, USA.
  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

  การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 112/2014

  ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

  ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

  2548 – ปัจจุบัน : กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จํากัด (มหาชน)

  ตําแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

  2553-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอสพี อินเตอร์แมค จํากัด

  2553-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ซี เอ เจเนอรัล จํากัด

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) ณ 31 ธันวาคม 2560 - 29.54% (179,914,143 หุ้น)

  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี

 • นายชนิต สุวรรณพรินทร์ : กรรมการผู้จัดการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  อายุ : 53 ปี

  คุณวุติทางการศึกษา

  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

  การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 112/2014

  ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

  ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

  2554 – ปัจจุบัน : กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

  ตําแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

  ไม่มี

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) ณ 31 ธันวาคม 2560 - 2.45% (14,888,572 หุ้น)

  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี

 • นางจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง : รองกรรมการผู้จัดการสายงานขาย การตลาด ลูกค้าหลัก และสายงานพัฒนาธุรกิจ

  อายุ : 48 ปี

  คุณวุติทางการศึกษา

  • Master of Business Administration, University of South Alabama, USA
  • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 14/2560
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 124/2559
  • หลักสูตร Financial Statements For Directors (FSD) รุ่นที่ 31/2559

  ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

  ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

  ก.ย. 2558 – ปัจจุบัน : กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการสายงานขาย การตลาด ลูกค้าหลัก และสายงานพัฒนาธุรกิจ บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

  2557 - ส.ค. 2558 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

  ตําแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

  2553-2555 : ผู้อำนวยการปฏิบัติการร้านค้า บริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) ณ 31 ธันวาคม 2560 - 0.68% (4,190,000 หุ้น)

  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี

 • นางสุวีรยา อังศวานนท์ : ผู้อำนวยการสายงานลูกค้าหลักและสื่อสารองค์กร

  อายุ : 47 ปี

  คุณวุติทางการศึกษา

  • Master of Art Concentration: Marketing Communication & Advertising, Emerson College, USA
  • Bachelor of Advertising, University of Hartford, USA
  • Certificate of Business Administration, Harvard Extension School, USA

  การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 131/2559
  • หลักสูตร Financial Statements For Director (FSD) รุ่นที่ 31/2559

  ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

  ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

  2556 – ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการสายงานลูกค้าหลักและสื่อสารองค์กร บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

  2552-2556 : รองผู้อำนวยการสายงานลูกค้าหลัก บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

  ตําแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

  ก.ค. 2558-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ซันลีฟ จำกัด

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) ณ 31 ธันวาคม 2560 - 0.03% (205,000 หุ้น)

  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี

 • นางสาวปาริฉัตร โชติภูมิเวทย์ : ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี

  อายุ : 35 ปี

  คุณวุติทางการศึกษา

  • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

  การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 14/2560
  • หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 60/2557

  ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

  ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

  2560-ปัจจุบัน : ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

  2557-2559 : ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

  2554-2557 : ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

  ตําแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

  ไม่มี

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) ณ 31 ธันวาคม 2560 - 00.008% (53,000 หุ้น)

  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี

 • นายวรพจน์ ตั้งมนัสวงศ์ : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

  อายุ : 45 ปี

  คุณวุติทางการศึกษา

  • BBA. , International Business Management – Marketing from Assumption University, (ABAC.)
  • MBA. , Management - Marketing from New York Institute of Technology, USA.

  การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  ไม่มี

  ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

  ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
  ก.ค. 2561- ปัจจุบัน : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

  2556-พ.ค.2561 : Assistant Vice President – Corporate Marketing / CPF. (T) PCL.

  ************************

  ตําแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

  ไม่มี

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) ณ xx xxxxxx xxxx - 00.00% (0 หุ้น)

  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี

 • นางสาวหัสยา จารุวิทยานันท์ : ผู้อำนวยการสายงานธุรกิจ 3

  อายุ : 36 ปี

  คุณวุติทางการศึกษา

  • ปริญญาโท สาขาการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ปริญญาตรี สาขาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • ไม่มี

  ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

  ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
  ม.ค. 2561- ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการสายงานธุรกิจ 3 บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

  2559-2560 : รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 1 และฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์                                  บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

  2553-2558 : ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจใหม่ บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

  ตําแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

  ไม่มี

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) ณ xx xxxxxx xxxx - 00.005% (36,300 หุ้น)

  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี