คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวนทั้งหมด 5 ท่าน ประกอบด้วย

 • นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ : ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

  อายุ : 49 ปี

  คุณวุติทางการศึกษา

  • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 105/2551

  ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

  ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

  ธ.ค. 2559-ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

  2548-ปัจจุบัน : กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

  ตําแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

  ไม่มี

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) ณ 31 ธันวาคม 2560 - ไม่มี

  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี

 • นายชัชชวี วัฒนสุข : กรรมการบริหารความเสี่ยง

  อายุ : 44 ปี

  คุณวุติทางการศึกษา

  • Master of Business Administration, University of San Diego, USA.
  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

  การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 112/2014

  ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

  ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

  2548 – ปัจจุบัน : กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จํากัด (มหาชน)

  ตําแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

  2553-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอสพี อินเตอร์แมค จํากัด

  2553-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ซี เอ เจเนอรัล จํากัด

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) ณ 31 ธันวาคม 2560 - 29.54% (179,914,143 หุ้น)

  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี

 • นายชนิต สุวรรณพรินทร์ : กรรมการบริหารความเสี่ยง

  อายุ : 53 ปี

  คุณวุติทางการศึกษา

  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

  การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 112/2014

  ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

  ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

  2554 – ปัจจุบัน : กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

  ตําแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

  ไม่มี

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) ณ 31 ธันวาคม 2560 - 2.45% (14,888,572 หุ้น)

  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี

 • นางจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง : กรรมการบริหารความเสี่ยง

  อายุ : 48 ปี

  คุณวุติทางการศึกษา

  • Master of Business Administration, University of South Alabama, USA
  • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 14/2560
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 124/2559
  • หลักสูตร Financial Statements For Directors (FSD) รุ่นที่ 31/2559

  ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

  ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

  ก.ย. 2558 – ปัจจุบัน : กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการสายงานขาย การตลาด ลูกค้าหลัก และสายงานพัฒนาธุรกิจ บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

  2557 - ส.ค. 2558 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

  ตําแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

  2553-2555 : ผู้อำนวยการปฏิบัติการร้านค้า บริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) ณ 31 ธันวาคม 2560 - 0.68% (4,190,000 หุ้น)

  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี

 • นางสาวปาริฉัตร โชติภูมิเวทย์ : กรรมการบริหารความเสี่ยง

  อายุ : 35 ปี

  คุณวุติทางการศึกษา

  • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

  การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 14/2560
  • หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 60/2557

  ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

  ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

  2560-ปัจจุบัน : ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

  2557-2559 : ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

  2554-2557 : ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

  ตําแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

  ไม่มี

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) ณ 31 ธันวาคม 2560 - 00.008% (53,000 หุ้น)

  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี