การกำกับดูแลกิจการที่ดี

Vision

“เราจะเป็นเป็นบริษัทชั้นนำที่เชี่ยวชาญในการสร้างสรรค์เครื่องดื่มและสินค้าไลฟสไตล์ ให้เป็นที่รู้จักในตลาดอาเซียน เพื่อให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี”

Mission

พนักงานชาวทีเอซีซีจะร่วมกันผลักดันให้องค์กรนี้เป็นบริษัทชั้นนำด้านเครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์
ด้วยการดำเนินกิจการในแบบธุรกิจสู่ธุรกิจ และธุรกิจสู่ผู้บริโภค ทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศกัมพูชา เมียนมาร์ ลาว และจีน
(CMLC) โดยการสร้างความมั่นคงผ่านกำไรทั้ง 4 ดังนี้

 • กำไร สู่ผู้บริโภค ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ สามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภคในราคาที่เป็นธรรม
 • กำไร สู่คู่ค้า ด้วยนโยบายและการทำงานภายใต้หลักของความเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจแบบยั่งยืน
 • กำไร สู่สังคม ด้วยการเป็นองค์กรที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
 • กำไร สู่องค์กร ด้วยการสร้างผลตอบแทนที่ดีทั้งแก่ผู้ถือหุ้นและพนักงาน

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

 1. รักษาความเป็นผู้นำในตลาดเครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่มในประเทศกัมพูชา
 2. เพิ่มยอดขายสำหรับตลาดต่างประเทศโดยการรักษาฐานลูกค้าปัจจุบันและขยายฐานลูกค้าใหม่เพิ่มมากขึ้น
 3. มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความแตกต่างทางธุรกิจ
 4. เติบโตควบคู่ไปกับคู่ค้าหลัก
  ด้วยความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจร่วมกันภายใต้หลักคิดของการเติบโตอย่างยั่งยืนและความเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจต่อกัน
 5. สร้างช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น
 • CSR Report 2017

  CSR Report

  ขนาดไฟล์: 2.12MPDF
 • การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญในช่วงปี 2560

  การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญในช่วงปี 2560

  ขนาดไฟล์: 130.71KPDF
 • หนังสือบริคณสนธิ

  Memorandum of association

  ขนาดไฟล์: 26.92KPDF
 • ข้อบังคับบริษัท

  ข้อบังคับบริษัท ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

  ขนาดไฟล์: 495.54KPDF
 • หลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

  เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 วันที่ 30 เมษายน 2557 บริษัทจึงออกประกาศเรื่อง หลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อถือเป็นหลักและแนวปฎิบัติ

  ขนาดไฟล์: 1.58MPDF
 • หลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท

  เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 วันที่ 30 เมษายน 2557 บริษัทจึงออกประกาศเรื่อง หลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท เพื่อถือเป็นหลักและแนวปฎิบัติ

  ขนาดไฟล์: 1.40MPDF
 • TACC: CSR Report 2016

  บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามนโยบายความ รับผิดชอบต่อสังคม โดยคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน การเคารพสิทธิชุมชน และการรักษาคุณภาพสิ่ง แวดล้อม รวมทั้งการเคารพและให้ความสำคัญต่อหลักการปฎิบัติสากล

  ขนาดไฟล์: 2.95MPDF
 • ข้อมูล-กิจกรรม CSR :โครงการค่าย “ป่า น้ำ ต้นกำเนิดแห่งชีวิต”

  TACC ได้ร่วมกับศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาประเทศไทย (Environmental Education Center : EEC) จัดทำโครงการค่าย “ป่า น้ำ ต้นกำเนิดแห่งชีวิต” ขึ้น ในวันที่ 13-16 ตุลาคม 2559

  ขนาดไฟล์: 1.69MPDF
 • นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  มีการกำหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

  ขนาดไฟล์: 73.14KPDF
 • ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

  บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจโดยยึดมั่นและให้ความสําคัญกับหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อสร้างความยั่งยืนในการดําเนินธุรกิจ และสามารถบริหารกิจการให้เติบโตได้อย่างมั่นคงและเป็นที่ยอมรับในสังคม

  ขนาดไฟล์: 0.99MPDF
 • นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

  การกํากับดูแลกิจการที่ดี เป็นกลไกสําคัญในการนําไปสู่การมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

  ขนาดไฟล์: 2.52MPDF

หมายเหตุ: ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี