INVESTOR

ข้อมูลนักลงทุน การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

  1. เติบโตควบคู่ไปกับคู่ค้าหลัก ด้วยความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจร่วมกันภายใต้หลักคิดของการเติบโตอย่างยั่งยืนและความเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจต่อกัน
  2. มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความแตกต่างทางธุรกิจ
  3. สร้างช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น
  4. เพิ่มยอดขายสำหรับตลาดต่างประเทศและในประเทศ โดยการรักษาฐานลูกค้าปัจจุบันและขยายฐานลูกค้าใหม่เพิ่มมากขึ้น

CSR Report 2020

ในนามของคณะกรรมการบริหารยังคงให้ความสำคัญในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมทุกด้าน รวมทั้งการ ปลูกจิตสำนึกที่ดีให้กับพนักงานในการให้ความสำคัญและช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก

CSR Report 2019

T.A.C.C. ดําเนินธุรกิจโดยยึดมั่นและให้ความสำคัญกับหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย โดยตระหนักถึงการเป็นผู้ให้และการเป็นผู้รับที่ดี เพื่อการพัฒนาและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทยได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน