คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 24/06/2017 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวนทั้งหมด 3 ท่าน ประกอบด้วย

 • รศ.กิตติ สิริพัลลภ : ประธานกรรมการตรวจสอบ

  อายุ : 66 ปี

  คุณวุติทางการศึกษา

  • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท สาขาการตลาด สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • อยู่ระหว่างการเข้ารับการอบรม

  ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

  ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

  - มิ.ย.2560-ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ที. เอ. ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

  ตําแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

  - 2554-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำตามสัญญา ภาควิชาการตลาด คณะพณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  - 2556-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาทางการตลาด Ondemand Education Co.,Ltd.
   

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) ณ 14 มิถุนายน 2560 - 00.00% (0 หุ้น)

  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี

 • นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ : กรรมการตรวจสอบ

  อายุ : 48 ปี

  คุณวุติทางการศึกษา

  • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 105/2551

  ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

  ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

  ธ.ค. 2559-ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

  2548-ปัจจุบัน : กรรมการบริหารประธานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

  ตําแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

  ไม่มี

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) ณ 31 ธันวาคม 2559 - ไม่มี

  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี

 • นางพักตรา สุริยาปี : กรรมการตรวจสอบ

  อายุ : 57 ปี

  คุณวุติทางการศึกษา

  • ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์/มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • หลักสูตร Micro MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 116/2015

  ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

  ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

  2558 – ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ที.เอ.ซี. คนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

  ตําแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

  2552 –ปัจจุบัน : รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหาร บริษัท โชคพนา (2512) จำกัด

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) ณ 31 ธันวาคม 2558 - 0.016% (100,000 หุ้น)

  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี