การดูแลพนักงานในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19

มาตรการและแนวทางปฏิบัติ ปี 2566
วันที่ 1/2/2566 ประกาศฉบับที่ 58 การดูแลพนักงานในสถานการณ์โควิด-19
วันที่ 27/2/2566 ประกาศฉบับที่ 59 การยกเลิกการกักตัวสาหรับกรณีเดินทางต่างประเทศ/ต่างจังหวัด
วันที่ 13/3/2566 ประกาศฉบับที่ 60 แนวทางการฉีดวัคซีน-19 เข็มกระตุ้น 4 และ 5 ของสำนักงานใหญ่
 
มาตรการและแนวทางปฏิบัติ ปี 2565
วันที่ 14/2/2565 ประกาศฉบับที่ 51 แนวทางการปฏิบัติตรวและรักษาผู้ติดเชื้อ Covid-19
วันที่ 22/2/2565 ประกาศฉบับที่ 53 แจ้งเตือนภัย Covid-19 ระดับ 4 ทั่วประเทศ
วันที่ 1/04/2565 ประกาศฉบับที่ 54 แนวปฏิบัติตนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 เพื่อป้องกันการระบาดของ Covid-19
วันที่ 11/05/2565 ประกาศฉบับที่ 55 ลดระดับเตือนภัย Covid-19 จากระดับ 4 เหลือระดับ 3 ทั่วประเทศ
วันที่ 7/10/2565 ประกาศฉบับที่ 57 การผ่อนคลายมาตราการ และการดูแลพนักงานในสถานการณ์โควิด-19
 
มาตรการและแนวทางปฏิบัติ ปี 2564
วันที่ 04/01/2564 แนวทางปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
วันที่ 15/01/2564 ขอให้ใช้ TACC – WFH Digital Platform
วันที่ 08/03/2564 มาตรการผ่อนคลายจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
วันที่ 08/04/2564 ขอแจ้งให้ปฏิบัติงานจากบ้าน WFH 100% ในช่วงเทศกาลสงกรานต์
วันที่ 09/042564 ขอแจ้งให้ปฏิบัติงานจากบ้าน WFH 100% ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (เพิ่มเติม)
วันที่ 18/04/2564 แนวทางปฏิบัติป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
วันที่ 19/04/2564 ให้ปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเข้มข้น
วันที่ 26/04/2564 แนวปฏิบัติสำหรับพนักงานที่หยุดกักตัวเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
วันที่ 30/04/2564 ขยายระยะเวลา WFH
วันที่ 04/05/2564 แนวทางการปฏิบัติตัวของพนักงานที่มีความเสี่ยง
วันที่ 07/05/2564 ขยายระยะเวลา WFH
วันที่ 20/05/2564 การจองฉีดวัคซีนโควิด-19 ของพนักงาน
วันที่ 21/05/2564 ขยายระยะเวลา WFH
วันที่ 02/06/2564 ความคืบหน้าการของฉีดวัคซีน
วันที่ 08/06/2564 แจ้งฉีดวัคซีนโควิด-19
วันที่ 10/06/2564 ขยายระยะเวลา WFH
วันที่ 14/06/2564 ยืนยันนัดหมายการฉีดวัคซีนของสำนักงานประกันสังคมพื้นที่ 8
วันที่ 15/06/2564 การเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการฉีดวัคซีน
วันที่ 30/06/2564 ขยายระยะเวลา WFH ปิดการใช้พื้นที่สำนักงานใหญ่ และรายละเอียดในการจัดสรรวัคซีน รอบที่ 2
วันที่ 06/07/2564 นัดหมายการจัดสรรวัคซีนเข็มที่ 1 รอบที่ 2
วันที่ 02/08/2564 ขยายระยะเวลา WFH
วันที่ 16/08/2564 แนวปฏิบัติเรื่องการปฏิบัติงานจากบ้านหรือ WFH
วันที่ 19/08/2564 แนวทางการปฏิบัติ Bubble ของสำนักงานใหญ่
วันที่ 30/08/2564 ขยายระยะเวลา WFH
วันที่ 30/09/2564 ขยายระยะเวลา WFH
วันที่ 29/10/2564 ประกาศฉบับที่ 44 การผ่อนคลายมาตราการในสถานการณ์ Covid-19
วันที่ 16/11/2564 ประกาศฉบับที่ 45 เงินช่วยเหลือ Covid-19 ให้พนักงาน เพิ่มเติม
วันที่ 29/12/2564 ประกาศฉบับที่ 49 แนวปฏิบัติตนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 เพื่อป้องกันการระบาดของ COVID-19 รอบใหม่
 
มาตรการและแนวทางปฏิบัติ ปี 2563
วันที่ 03/02/2563 ประกาศฉบับที่ 1 ข้อกำหนดการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
วันที่ 20/02/2563 ประกาศฉบับที่ 2 กำหนดรายชื่อประเทศหรือเขตการปกครองที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด-19
วันที่ 28/02/2563 - แต่งตั้ง IMCR Team
- ประกาศฉบับที่ 3 การแจ้งสถานการณ์การแพร่ระบาด และมาตรการการป้องกันควบคุมของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
- ทำการอบฆ่าเชื้อโรค ในพื้นที่สำนักงาน
วันที่ 13/03/2563 - ประกาศฉบับที่ 4 การแจ้งสถานการณ์การแพร่ระบาด แนวปฏิบัติ และมาตรการป้องกันควบคุมของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
- แนวทางการปฏิบัติ Social Distancing การเพิ่มระยะห่างทางสังคม
วันที่ 16/03/2563 - แนวทางการทำงานจากบ้าน หรือ WFH
- แจ้งผลความคืบหน้าความเสี่ยงของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และแนวปฏิบัติต่อเนื่อง
วันที่ 17/03/2563 ทำการอบฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่สำนักงาน