รางวัลแห่งความสำเร็จ

ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร ได้มีการจัดพิธีมอบรางวัล SET AWARDS 2022 เพื่อยกย่องเชิดชูบริษัททะเบียนในตลาดทุนที่มีความโดดเด่น และเป็นเลิศในการบริหารจัดการธุรกิจในด้านต่าง ๆ โดยบริษัทฯ ได้รับรางวัล Outstanding Investor Relations Awards ในกลุ่มรางวัล Business Excellence ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคาตลาด (Market Cap.) สูงกว่า 1,500 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้รับรางวัลเป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน โดยรางวัลนี้มอบให้แก่ บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ ที่ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของทั้งองค์กรในการดำเนินกิจกรรม รวมทั้งเป็นรางวัลที่มีเกียรติ และสร้างความภาคภูมิใจให้กับทีมงานของบริษัทฯ เป็นอย่างยิ่ง


บริษัทฯได้รับการประเมินผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนในปี 2565 จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย อยู่ในระดับดีเลิศ ต่อเนื่องจากปีก่อน


บริษัทฯได้รับคะแนนในระดับดีมาก 100 คะแนน ในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประ ชุม AGM ปี 2565 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพ


บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกให้เข้าอยู่ใน Universe ของกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ประจำปี 2565 โดยสถาบันไทยพัฒน์ประกาศ 100 หลักทรัพย์จดทะเบียนที่โดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล  

TACC ได้รับรางวัล Superior Taste Award จาก International Taste Institute ประเทศเบลเยี่ยม อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยเป็นผู้นำระดับสากลในการประเมินผลและรับรองรสชาติอาหารและเครื่องดื่ม คณะกรรมการส่วนหนึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับการยกย่องในเวทีการแข่งขัน Chef & Sommelier หรือจากสถาบันที่มีชื่อเสียงเช่น Le Guide Michelin, Gault & Millau ซึ่งการได้รับใบรับรอง Superior Taste Award ถือว่าเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้ค้าปลีกรายใหญ่ทั่วโลก และสร้างความความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดต่อทั้งตลาดในและต่างประเทศ โดยมีประเทศที่เข้าร่วมกว่า 72 ประเทศทั่วโลก เมื่อช่วงเดือนมีนาคม 2563 ที่ผ่านมาโดย Superior Taste Award ถือว่าเป็นรางวัลมาตรฐานระดับโลกอันทรงเกียรติ และเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกคน ที่ต่างมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาบริษัทฯจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ของโรค COVID-19 แต่บริษัทฯก็ยังไม่หยุดพัฒนาและคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยถือว่าฝ่าย RD เป็นหัวใจสำคัญขององค์กร มีการลงทุนในทีมบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถหลากหลายในการพัฒนาสินค้าเครื่องดื่ม และ RD Lab ที่มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่หลากหลายในมาตรฐานระดับสากล เพื่อรองรับการพัฒนาด้านนวัตกรรมสำหรับเครื่องดื่มในอนาคต

สำหรับ เครื่องดื่มที่ TACC ได้รับรางวัลในครั้งนี้ มีจำหน่ายในร้าน 7-Eleven ประกอบด้วย เครื่องดื่มในมุม All Café ได้แก่ UJI MATCHAและเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์ ณ อรุณ ได้แก่ ชาซีลอน ณ อรุณ