หลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 วันที่ 30 เมษายน 2557 บริษัทจึงออกประกาศเรื่อง หลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท เพื่อถือเป็นหลักและแนวปฎิบัติ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม