การกำกับดูแลกิจการ


นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าเป็นกลไกสำคัญในการนำไปสู่การมีระบบบริหารจัด การที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยการมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นเครื่องมือเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กร สร้างความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯในระยะยาว นอกจากนี้ บริษัทฯยังให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงอย่าง ใกล้ชิด

การติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทฯ ได้จัดให้มีการส่งเสริมและสื่อสารข้อมูลให้แก่พนักงานทุกระดับทั้งองค์กรรับทราบผ่านระบบเครือข่าย ภายในองค์กร (Intranet) การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ คู่มือพนักงาน โดยมุ่งเน้นเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและติดตามผลการปฏิบัติ มีการทบทวนและปรับปรุงให้สอดคล้องเหมาะสมกับหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard เพื่อนำมาปฏิบัติและปรับใช้ตามความเหมาะสม พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว รายละเอียดเบื้องต้น สามารถดาวน์โหลดไฟล์ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม