รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่: 09/03/61 การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (%Free float): 55.79 %
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float): 4,981    
วันปิดสมุดทะเบียน:   ประเภทการปิดสมุดทะเบียน: XD
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น ร้อยละ
นายชัชชวี วัฒนสุข 179,914,143 29.59%
นายทนุธรรม เกียรติไพบูลย์ 63,258,443 10.40%
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 19,000,000 3.13%
นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ 15,027,000 2.47%
นายณัฐจักร์ เลียงชเยศ 14,500,000 2.38%
นายเพชร แพรวพรายกุล 11,617,771 1.91%
นายไชยเชษฐ์ สีวลีพันธ์ 10,683,510 1.76%
นายชนิต สุวรรณพรินทร์ 8,888,572 1.46%
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 8,823,012 1.45%
นางพิณพอน ทับทิมจรูญ 7,661,700 1.26%
นายวศิน เดชกิจวิกรม 7,150,000 1.18%
นางนุชรา วยากรณ์วิจิตร 6,400,000 1.05%
นางเกศรา มานะศิลป์ 6,225,000 1.02%
น.ส.ภาวินี สุวรรณเมธานนท์ 5,629,000 0.93%
นายศรีศักร เดชกิจวิกรม 5,600,000 0.92%
น.ส.ณิชชนา สุวรรณพรินทร์ 5,000,000 0.82%
นายชวิศ สุวรรณพรินทร์ 5,000,000 0.82%
นายกษิดิ สุวรรณพรินทร์ 5,000,000 0.52%
นายศึกษิต เพชรอำไพ 5,000,000 0.82%
น.ส.กุลิสรา การะ 4,844,500 0.80%
นางจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง 4,190,000 0.69%
นายพีรณัฎฐ์ ตันติพจน์ 4,069,700 0.67%
นางศิริกาญจน์ ศักดิเดชภาณุพันธ์ ณ อยุธยา 4,060,000 0.67%
นายชูชาติ เพ็ชรอำไพ 3,200,000 0.53%